Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa Karta Informacyjna Przedsięwzięcia PGE EJ 1 sp. z o.o. - NIE dla ATOMU w LUBIATOWIE

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa Karta Informacyjna Przedsięwzięcia PGE EJ 1 sp. z o.o.

RODZAJE ENERGII > Energia Jądrowa

Pierwsza Polska Elektrownia Jądrowa

1. Wstęp

Niniejszy dokument stanowi Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji Pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe (Przedsięwzięcie), w granicach lokalizacji określonych i opisanych w Rozdziale 6 i 7 KIP, na obszarze  gmin: Choczewo, lub Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim.
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach (DSU) i wniosku o ustalenie zakresu raportu dla Przedsięwzięcia, o którym mowa powyżej.  
Wnioskodawcą jest PGE EJ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Inwestor).
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia została opracowana przez zespół PGE EJ 1 sp. z o.o. przy wsparciu merytorycznym doradcy technicznego firmy AMEC Foster Wheeler.  

2. Cel i zakres Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest sporządzana w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z rozdziałem 3 działu V ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: Uooś).  
W analizowanym przypadku planowane Przedsięwzięcie, w świetle § 2 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (dalej: Rozporządzenie OOŚ), należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. I grupa przedsięwzięć). Realizacja tych przedsięwzięć musi być poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko. W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, inwestor może dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach kartę informacyjną przedsięwzięcia zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.   
Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe w przypadku, gdy przedsięwzięcie może transgranicznie oddziaływać na środowisko.   
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 Uooś,  karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
.
Czytaj Dalej...

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego